Skip to main content

Aktualności

MINIATURA – „małe granty” na badania pilotażowe, konsultacje, konferencje dla osób posiadających stopień naukowy doktora

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających stopień naukowy doktora

Badania pilotażowe, konsultacje, konferencje – te i inne działania naukowe będą mogli sfinansować polscy badacze w ramach konkursu MINIATURA 2. Ogłaszamy drugą edycję tzw. „małych grantów”.

 • MINIATURA 2 – dla kogo:
  pracownicy etatowi Jednostki, którzy uzyskali  stopień  naukowy  doktora  w  okresie  do  12  lat  przed  rokiem  wystąpienia z wnioskiem i nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki;
 • Na co:
  Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak:
  a) badania wstępne,

  • b) badania pilotażowe,
  • c) kwerenda,
  • d) staż naukowy,
  • e) wyjazd konferencyjny,
  • f) wyjazd badawczy,
  • g) wyjazd konsultacyjny;

2) które  obejmują  badania  podstawowe 

 • Jak długo: Okres realizacji wynosi co najwyżej 12 miesięcy;
 • Wysokość środków: wysokość finansowania wynosi od 5 000 do 50 000 złotych;

Nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły od 17 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku w systemie elektronicznym ZSUN/OSF, dostępnym pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Koszty pośrednie to 10% kosztów bezpośrednich.

 • Wnioski udostępnione w ramach konkursu MINIATURA 2 są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF.
 • Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie ZSUN/OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.

Warto jednak złożyć wniosek wcześnie – przyjmowanie zgłoszeń może zostać wstrzymane, jeśli łączna wnioskowana kwota przekroczy dwukrotność zaplanowanych środków.

Kosztami kwalifikowalnymi w konkursie MINIATURA 2 nie są:

 • rezerwy na przyszłe zobowiązania, odsetki od zadłużenia i inne wydatki na obsługę zadłużenia, odsetki i inne wydatki z tytułu opóźnienia w płatności, kary umowne, mandaty, grzywny, kary oraz wydatki na pokrycie kosztów postępowań sądowych;
 • podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli podmiot realizujący ma prawną możliwość jego odzyskania;
 • koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego;
 • koszty przygotowania i wydania publikacji, koszty honorariów z tytułu recenzji wydawniczych;
 • koszty zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej1, urządzeń i oprogramowania2;
 • koszty wynagrodzeń oraz stypendiów naukowych, z wyjątkiem wynagrodzeń wykonawców zbiorowych3 niebędących pracownikami jednostki, w której realizowane jest działanie;
 • koszty zakupu  sprzętu  informatyczno-biurowego  (np.  komputer,  koszty  licencji    i wytworzenia oprogramowania, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka);
 • koszty organizacji konferencji, warsztatów, seminariów, spotkań.

Środki finansowe na działania naukowe zakwalifikowane do finansowania przyznaje w drodze decyzji  Dyrektor  NCN  w terminie  do  4  miesięcy  od  dnia  złożenia  wniosku

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/node/3979

MINIATURA – „małe granty” na badania pilotażowe, konsultacje, konferencje dla osób posiadających stopień naukowy doktora