Skip to main content

Aktualności

Ewaluacja 2021 – kalkulator slotów publikacyjnych

 • Limit osiągnięć publikacyjnych – sloty publikacyjne – jak je liczyć

2021 – KALKULATOR PUNKTÓW I SLOTÓW wraz z listą wydawnictw i czasopism [xls]

– Uwzględnia komunikaty z 9 lutego 2021 (czasopisma) i z 29 września 2020 (wydawnictwa)

W systemie ewaluacji został wprowadzony limit dotyczący liczby publikacji naukowych autorstwa lub współautorstwa pracownika naukowego, które przy ewaluacji jednostki będą uwzględniane w ramach pierwszego kryterium.

Zaleca się by w ciągu roku każdy pracownik zapełnił swoimi publikacjami minimum 1 slot publikacyjny. Brak jakiejkolwiek publikacji skutkuje odjęciem -3 punktów w dyscyplinie.

Dla publikacji jednoautorskiej udział jednostkowy wynosi 1. Oznacza to, że publikacja jednoautorska wypełnia jeden pełny slot publikacyjny autora (autor może na potrzeby ewaluacji zgłosić wszystkie swoje osiągnięcia publikacyjne, ale do ewaluacji danej dyscypliny w podmiocie będą liczyły się tylko 4 sloty).

Natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich udział ten (wypełnienie części slotu) zależy od wartości całkowitej danej publikacji, przeliczeniowej wartości danej publikacji, liczby współautorów z danego podmiotu i danej dyscypliny oraz liczby wszystkich autorów danej publikacji.

Slot publikacyjny (udział jednostkowy) – sposób obliczenia

Średnią wartość iloczynu ustala się według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją.

Suma udziałów jednostkowych za uwzględniane w ewaluacji publikacje naukowe autorstwa albo współautorstwa osób, które w okresie objętym ewaluacją odbywały kształcenie w szkole doktorskiej prowadzonej przez uczelnię i przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, do której należy dana dyscyplina naukowa nie może być większa niż 4.

W przypadku osób reprezentujących dwie dyscypliny naukowe wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 343 ust. 7 ustawy, spośród których w ramach jednej dyscypliny naukowej ewaluacja nie jest przeprowadzana, sumę udziałów jednostkowych za publikacje naukowe uwzględniane w ewaluacji w ramach drugiej dyscypliny naukowej zwiększa się o 1, ale nie więcej niż do liczby 4.

W przypadku gdy 4-krotność średniej wartości iloczynu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest:
> mniejsza niż 1, przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych wynosi 1;
> większa niż 4, przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych wynosi 4.

ŚREDNIA WARTOŚĆ ILOCZYNU = WYMIAR CZASU PRACY x % UDZIAŁU CZASU PRACY w DYSCYPLINIE.

Np.:

Rok Wymiar etatu % udział w dyscyplinie
2017 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20171

100% udziału czasu pracy w dyscyplinie

1

2018 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20181

100% udziału czasu pracy w dyscyplinie

1

2019 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20191

100% udziału czasu pracy w dyscyplinie

1

2020 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20201

100% udziału czasu pracy w dyscyplinie

1

1*1 (2017 r.) + 1*1 (2018 r.) + 1*1 (2019 r.) + 1*1 (2o2o r.) = 4 / 4 (lata) = 1 (średnia wartość iloczynu).

Wymiar czasu pracy ustalamy na dzień 31 grudnia poszczególnych lat objętych ewaluacją

Przykład 1

 • 2017-2020 : pełny etat.
 • Udział czasu pracy w dyscyplinie: 100%.
 • Średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie: 1.

4 (lata) x 1 (pełny etat) x 1 (udział czasu pracy w dyscyplinie) = 4 sloty publikacyjne.

 

Przykład 2

 • 2017-2020 : 0,75 etatu.
 • Udział czasu pracy w dyscyplinie: 100%.
 • Średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie: 0,75.

4 (lata) x 0,75 (etatu) x 1 (dyscyplina) = 3 sloty publikacyjne,

 

Przykład 3

 • 2017-2020 : 0,5 etatu.
 • Udział czasu pracy w dyscyplinie: 100%.
 • Średnia wartość iloczynu wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w dyscyplinie: 0,5.

4 (lata) x 0,50 (etatu) x 1 (dyscyplina) = 2 sloty publikacyjne.

itd

Przykład 4

Pracownik prowadzący działalność naukową w dwóch dyscyplinach, np.:

 • Nauki o kulturze i religii 75%;
 • literaturoznawstwo 25%.

I zatrudniony np.: dwa lata na pełny etat i 2 lata na ¾ etatu

Rok Wymiar etatu % udział w dyscyplinie I % udział w dyscyplinie II
2017 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20171

75% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,75

25% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,25

2018 1/1 (pełny etat)
wymiar czasu pracy w 20181

75% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,75

25% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,25

2019 0,75 etatu
wymiar czasu pracy w 20190,75

75% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,75

25% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,25

2020 0,75 etatu
wymiar czasu pracy w 20200,75

75% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,75

25% udziału czasu pracy w dyscyplinie


0,25

1*0,75 (2017 r.) + 1*0,75 (2018 r.) + 0,75*0,75 (2019 r.) + 0,75*0,75 (2020 r.) = 10,5 / 4 (lata) = 2,63 slotu publikacyjnego dla dyscypliny Nauki fizyczne, czyli 3.

1*0,25 (2017 r.) + 1*0,25 (2018 r.) + 0,75*0,25 (2019 r.) + 0,75*0,25 (2020 r.) = 3,48 / 4 (lata) = 0,87 slotu publikacyjnego dla dyscypliny Nauki matematyczne, czyli mniej niż 1, a w takim przypadku przyjmuje się, że suma udziałów jednostkowych wynosi 1.

Ewaluacja 2021 – kalkulator slotów publikacyjnych