Skip to main content

Aktualności

Mikrogranty Wydziału Orientalistycznego dla pracowników, doktorantów i studentów – zmiana terminów przyjmowania wniosków

Uwaga! Zmiana w regulaminie mikrograntów WO dotycząca terminu składania wniosków
– wnioski przyjmowane są i rozpatrywane w trakcie całego roku

Wydział Orientalistyczny ogłasza konkurs na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych służących rozwojowi osób zatrudnionych na Wydziale Orientalistycznym na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym, doktorantów Szkół Doktorskich UW oraz studentów studiów II stopnia na Wydziale Orientalistycznym

1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego mogą ubiegać się osoby zatrudnione na Wydziale Orientalistycznym na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich na WO, doktoranci  Szkół Doktorskich UW oraz studenci 1 i 2 roku studiów II stopnia na WO. Dofinansowania będą przyznane na zasadach konkursowych do wyczerpania środków finan­sowych przypadających na dany rok.

2. Konkurs rozstrzygany jest przez Komisję Konkursową Wydziału Orientalistycznego. W jej skład wchodzą Kierownicy jednostek wewnętrznych WO i prodziekan Wydziału Orientalistycznego. Członek Komisji Konkursowej będący promotorem/opiekunem naukowym doktoranta nie uczestniczy w opiniowaniu wniosku tego doktoranta i w podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania.

3. Wnioski o dofinansowanie zadań badawczych rozpatrywane są na podstawie następujących zasad:

  • złożenie (w formie wniosku, którego wzór został dołączony do niniejszego regulaminu) opisu projektu badawczego (opis musi uwzględniać: tytuł projektu, cel na­ukowy pro­jektu, znaczenie projektu, ogólną koncepcję i plan badań, dokładny kosztorys projektu). W kosztorysie muszą być uwzględnione zasady finansowania działalności badawczej obowiązujące na Wydziale Orientalistycznym (zwłaszcza dotyczące wyjazdów – zakupu biletów, obliczania ryczałtów i diet).
  • krótka opinia opiekuna naukowego lub promotora podpisana przez kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego.
   W przypadku asystentów – opinia kierownika jednostki; w przypadku studentów – opinia promotora pracy magisterskiej parafowana przez kierownika jednostki.

4. Główne kryteria oceny projektów badawczych:

  • nowatorski charakter projektu badawczego
  • rzetelność przedstawionego kosztorysu projektu
  • publikacja lub wniosek o grant jako efekt końcowy projektu

Kategorie kosztów, które będą akceptowane:

  • weryfikacja tekstu w języku obcym
  • tłumaczenie na język obcy
  • wydanie publikacji (niezbędny jest kosztorys z wydawnictwa)
  • udział w konferencji międzynarodowej z referatem, którego rezultatem jest publikacja
  • kwerenda biblioteczna, której rezultatem jest uzyskanie dostępu do oryginalnych źródeł
  • badania terenowe
  • zakup aparatury
  • ew. inne uzasadnione koszty (do decyzji komisji) – np. wykonanie kosztownych skanów materiałów źródłowych lub uzyskanie kopii nagrań itp.

5. W konkursie mogą ponownie uczestniczyć osoby, które w poprzednich latach dostały dotację dla młodych naukowców pod warunkiem, że przedstawią konkretne wyniki swoich działań naukowych:

  • opublikowane artykuły
  • przyjęte do druku publikacje (potwierdzona akceptacja wydawcy)
  • wygłoszone referaty na konferencjach naukowych
  • rozdziały pracy doktorskiej (opinia promotora)
  • sprawozdanie z badań terenowych
  • inne ważne osiągnięcia naukowe

6. Dofinansowanie ma przede wszystkim stanowić wkład umożliwiający osobie wnioskującej pozyskanie środków z innych źródeł, zarówno uniwersyteckich jak i zewnętrznych (granty).   

7. Wnioski (wraz z załącznikami) należy składać w Dziekanacie Głównym WO w formie papierowej oraz  przesyłać na adres e-mail prodziekana WO ds. finansowych (jozef.pawlowski@uw.edu.pl). Wnioski przyjmowane są i rozpatrywane w trakcie całego roku.

Po wykorzystaniu środków osoba, której przyznano dofinansowanie winna niezwłocznie przedstawić Komisji sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji projektu. Sprawozdania należy przesyłać na adres e-mail prodziekana WO ds. finansowych (jozef.pawlowski@uw.edu.pl)

8. Efektem działań badawczych, na których realizację przyznano środki finansowe winno być złożenie artykułu w periodyku znajdującym się w wykazie MNiSW lub przygotowanie monografii naukowej (bądź rozdziału w monografii naukowej) najpóźniej rok po przyznaniu dofinansowania.

Nierozliczenie się z publikacji skutkuje trzyletnią karencją na ponowne złożenie wniosku i koniecznością zwrotu całości lub części kosztów, w zależności od opinii komisji konkursowej.

W przypadku projektów badawczych, których efektem nie może być publikacja, konieczne jest wykazanie w sprawozdaniu merytorycznym istotnego wkładu danego projektu w proces przygotowania rozprawy doktorskiej. Projekty studentów studiów II stopnia winny przede wszystkim dawać rezultaty i osiągnięcia badawcze, jakie są brane pod uwagę w procesie rekrutacji do Szkół Doktorskich UW (np. udział w konferencji z wygłoszeniem referatu)

9. Przyznane przez Komisję środki muszą być wydatkowane zgodnie z zasadami finansowania działalności badawczej obowiązującymi na Wydziale Orientalistycznym UW (dotyczy to zwłaszcza udziału w konferencjach, wyjazdów związanych z realizacją badań oraz publikacji). Szczegółowe zasady i wytyczne zawarte są na stronie internetowej WO www.orient.uw.edu.pl  w zakładce „Finanse i badania” (działy: „Sekcja Finansowa” i „Sekcja Obsługi Badań”). Przed rozpoczęciem wydatkowania środków zaleca się także kontakt z Sekcją Finansową WO (tel. 22 55 22 511) celem dopełnienia wszystkich formalności niezbędnych przy finansowaniu danego działania badawczego.  

Mikrogranty Wydziału Orientalistycznego dla pracowników, doktorantów i studentów – zmiana terminów przyjmowania wniosków