Skip to main content

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandra Farutina

Dnia 22 lutego 2024 r. o godz.15.30 w budynku Wydziału Orientalistycznego UW na ul. Hożej 69 w sali nr 229, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Aleksandra Farutina

Tytuł rozprawy: Struktura i funkcja qumrańskiego Zwoju Psalmów (11Q5) – analiza retoryczna.

Promotor: dr hab. Marek Baraniak, prof. ucz. UW

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, KUL, dr hab. Maciej Tomal, prof. ucz. UJ

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Język obrony: polski

                                              

On 22 February 2024 at 3.30 pm in the building of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw at Hoża 69 street in room no. 229, there will be a public defense of the doctoral dissertation mgr Aleksandr Farutin.

Title of the dissertation: Structure and Function of the Qumran Psalms Scroll (11Q5) – A Rhetorical Analysis

Dissertation supervisor(s): dr hab. Marek Baraniak, prof. ucz. UW

Reviewers: ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel, KUL, dr hab. Maciej Tomal, prof. ucz. UJ

Scientific discipline: Linguistics Studies

Language of the defense: Polish

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo

                                               prof. dr hab. Witold Sadowski