Skip to main content

Rekrutacja na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku 2024/2025 w ramach programu Erasmus+

2024-02-20

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na zagraniczne studia częściowe (SMS) w roku 2024/2025 w ramach programu Erasmus+ trwa od 20 lutego do 4 marca. 

Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów:

 1. średnia ocen co najmniej 3,49
 2. znajomość języka obcego na poziomie min. B1, B2 lub C1 (zgodnie z wymogami danej uczelni) oraz dokument to potwierdzający
 3. dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie;
 4. pierwszeństwo w przyznawaniu wyjazdu mają kandydaci ubiegający się o wyjazd na Erasmusa po raz pierwszy;
 5. w kwalifikacji nie mogą brać udziału studenci, dla których semestr letni 2023/24 jest ostatnim semestrem studiów pierwszego stopnia;
 6. stypendium może być przyznane na maksymalnie 5 miesięcy (również przy mobilnościach rocznych).

Rekrutacja studentów na Wydziale Orientalistycznym odbywa się w systemie USOSweb. Dokumenty wymienione w punkcie 1 i 2 powinny zostać przesłane na adres mailowy koordynatora mobilności. 

Po zakończonej rekrutacji w systemie studenci uzupełniają i zatwierdzają formularz wyjazdowy. Po sprawdzeniu poprawności danych wprowadzonych przez studenta koordynator zatwierdza formularz. Studenci drukują zatwierdzony formularz, podpisują go i dostarczają do koordynatora mobilności. Koordynator przekazuje podpisany wniosek do BWZ.

Studentom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji do Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego.

Miesięczna wysokość stypendium w roku akademickim 2024/25 wynosi:

 • a. 670 euro – Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Włochy;
 • b. 670 euro – Wielka Brytania;
 • c. 600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Litwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Turcja, Węgry.

Przed przystąpieniem do rekrutacji należy zapoznać się z ogólnymi zasadami kwalifikacji:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2024/02/2024SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

Wszelkich informacji na temat rekrutacji na Wydziale Orientalistycznym udziela koordynatorka ds. mobilności, dr hab. Izabela Will

Rekrutacja na wyjazdy w roku 2023/2024 w ramach programu Erasmus+ trwa do dnia 28 lutego. 

2023-02-03
Szczegółowe zasady kwalifikacji studentów: średnia ocen co najmniej 3,49 dopuszczalne jest jedno warunkowe zaliczenie; znajomość języka obcego na poziomie min. B1, B2 lub C1 (zgodnie z wymogami danej uczelni) oraz dokument to potwierdzający; pierwszeństwo w przyznawaniu wyjazdu mają kandydaci ubiegający się o wyjazd na Erasmusa po raz pierwszy; Kwalifikacja studentów na Wydziale Orientalistycznym odbywa się w systemie USOSweb Po zakończonej rekrutacji w systemie studenci uzupełniają i zatwierdzają formularz wyjazdowy. Koordynator po sprawdzeniu poprawności danych wprowadzonych przez studenta zatwierdza formularz. Studenci drukują zatwierdzony formularz zgłoszeniowy, podpisują go i dostarczają do koordynatora mobilności. Koordynator dostarcza podpisany wniosek do BWZ. Studentom przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji do Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Orientalistycznego. Miesięczna wysokość stypendium w roku akademickim 2023/24 wynosi:
 1. 670 euro – Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;
 2. 670 euro – Wielka Brytania;
 3. 600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.
Ogólne zasady kwalifikacji znajdują się na stronie: http://bwz.uw.edu.pl/studia-2023-2024/

Wyjazdy na zagraniczne studia częściowe do Gruzji i Czarnogóry 

2022-10-24

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na stypendia  do Gruzji i Czarnogóry: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/.

Konkurs skierowany do studentów i doktorantów UW dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2022/2023. 

 • Nabór wniosków trwa do 28.10. 2022 r., godzina 16:00.

Informacja o zasadach kwalifikacji: Zasady konkursu dla studentów i doktorantów w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe (SMS) ze stypendium Erasmus KA131/2021 do uczelni z krajów partnerskich – rok akademicki 2022/23 Konkurs dotyczy wyjazdu na semestralne studia ze stypendium Erasmus w semestrze letnim 2022/2023 dla studentów i/lub doktorantów UW do:
 • University of Montenegro – Podgorica, Czarnogóra – 3 stypendia;
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University- Tibilisi, Gruzja – 6 stypendiów wyłącznie dla studentów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny w języku angielskim;
 • zaświadczenie o średniej ocen wystawione przez sekretariat/dziekanat;
 • dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • oświadczenie dotyczące dotychczasowego udziału w programach wymiany;
 • wniosek o wyrażenie zgody na wyjazd na studia;
 • plan badawczy w języku angielskim (tylko dla doktorantów).
Termin przekazania dokumentów o przyznanie stypendium – 28 października 2022, godzina 16:00. Sposób przekazania dokumentów: elektronicznie, na adres e-mail Biura Współpracy z Zagranicą UW: erasmusbwz@uw.edu.pl, przestrzegając Zarządzenia Rektora nr 279 Rektora UW z dnia 10.12.2020, o przesyłanie maili z elektronicznej poczty uniwersyteckiej. Korespondencja studenta lub doktoranta Uniwersytetu wysłana z innego adresu elektronicznego niż elektroniczna poczta uniwersytecka może pozostać bez rozpatrzenia. http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/