Skip to main content

Wyjazdy służbowe

Pracownik planujący zagraniczną podróż służbową powinien:

 • ubezpieczyć się na czas podróży i pobytu za granicą (koszty leczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej)

Procedura postępowania podczas organizowania i rozliczana
ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

Zagraniczne podróże służbowe - schemat postępowania
Zagraniczne podróże służbowe – schemat postępowania

Podanie o urlop naukowy
Podanie o urlop naukowy

Niezbędne dokumenty

wordPodanie o urlop naukowy (w celu: odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego/dydaktycznego; uczestnictwa w konferencji; uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej)

wordPismo rektora BSP-NA/ 9833 /2018 z dnia 16 października 2018 w sprawie informacja o zmianie regulacji prawnych od 1.10.2018 r. w zakresie:

 • I. Płatne urlopy naukowe.
 • II. Urlop bezpłatny naukowy.
 • III. Urlop dla poratowania zdrowia.

(http://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/166/2018/10/podanie_urlop_nauk_art-130-pkt-3-ustawy-Prawo-o-szkol-wy%C5%BC-i-nauce_2018.docx)


bilet
 

Kupno biletów lotniczych

bwz.uw.edu.pl Zakup biletów na podróże służbowe

Od dnia 4 września nie obowiązuje umowa z firmą Why Not Travel. Decyzją Prorektora ds. współpracy i spraw pracowniczych do momentu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego bilety na podróże służbowe można kupować za pośrednictwem Biura Współpracy z Zagranicą lub indywidualnie.

Źródło: http://bwz.uw.edu.pl/zakup-biletow/


Serwis MSZ Odyseusz

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca do korzystania z systemu Odyseusz wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski.

W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt, udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną.

https://odyseusz.msz.gov.pl/

Źródło: http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe


dietyDiety

Stawki: Dz.U. 2022 poz. 2302 Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

Diety – stawki na podróże krajowe
  • Dieta – 38 zł ,
  • Ryczałt za nocleg – 57,00 zł ,
  • Ryczałt za dojazdy – 7,60 zł

***************
Przepisy – wyciąg:

 • 4.1. Dieta […] 2)  za niepełną dobę podróży:
  a)  do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
  b)  ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,
  c)  ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.
 • 5.[…] 2. Pracownikowi, który otrzymuje za granicą częściowe wyżywienie, przysługuje odpowiednio na:
  1)  śniadanie – 15% diety;
  2)  obiad – 30% diety;
  3)  kolację – 30% diety;
  4)  inne wydatki – 25% diety.
 • 9.[…] 2. (2) W razie nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu, o którym mowa w ust. 1. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu.

UWAGA – zmiana stawek na diety na podróże krajowe od 2023 roku:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej:
Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży
2. W przypadku podróży służbowej na obszarze kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem 1 stycznia 2023 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się:
1) za czas podróży przypadający przed dniem 1 stycznia 2023 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym (38 zł);
2) za czas podróży przypadający od dnia 1 stycznia 2023 r. – na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem (45 zł).


Diety – stawki na podróże zagraniczne

Osoba wyjeżdżająca podpisuje wniosek w dwóch miejscach. Wypełniony i podpisany formularz należy przedłożyć:

  • Kierownikowi jednostki organizacyjnej UW – do akceptacji,
  • Pełnomocnikowi Kwestora – do potwierdzenia źródeł finansowania.
 • Rachunek kosztów podróży – rozliczenia dokonuje się w Kwesturze. Aktualnie jest zawieszone osobiste rozliczanie wyjazdów zagranicznych – do odwołania. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z Sekcją Obrotu Zagranicznego w celu jego rozliczenia.

  KOMUNIKAT KWESTURY UW (2022):
>> Zawieszone osobiste rozliczanie wyjazdów zagranicznych. Po powrocie z wyjazdu zagranicznego prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy z Sekcją Obrotu Zagranicznego w celu jego rozliczenia.

Regulamin obejmuje w szczególności przyjazdy w ramach:

   1. umów o bezpośredniej współpracy naukowej i w zakresie szkolnictwa wyższego z podmiotami zagranicznymi i krajowymi;
   2. porozumień międzyrządowych;
   3. umów projektowych zawartych z podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu realizacji projektów badawczych, dydaktycznych, rozwojowych i innych zwanych dalej „projektami”;
   4. działalności badawczej i dydaktycznej uczelni, w tym udziału w konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach itp., z wyłączeniem osób uczestniczących w organizowanych przez Uniwersytet odpłatnych przedsięwzięciach.

W związku z tym, że nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu (dotyczy gości krajowych z uczelni polskich), jednostka macierzysta zatrudniająca tę osobę może pokryć koszty jej wyjazdu i obciążyć notą Uniwersytet (patrz: Pismo Kwestora UW Kw-559/2011 z 12-10-2011)


ubezpieczenieUBEZPIECZENIE

Na mocy którego:
„Osoba wyjeżdżająca za granicę obowiązana jest przed wyjazdem
dokonać na własny koszt ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu za granicą”

Źródło: https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/zarzadzeniapociagBilety kolejowe relacji krajowej

Procedura zakupu biletu kolejowego lub autobusowego komunikacji krajowej

 1. Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu lub może nastąpić wypłata gotówki w kasie wydziałowej/UW.
 2. Zaliczka na zakup biletu może być wypłacona z tzw. pogotowia kasowego danej jednostki UW.
 3. bilet kolejowy można zakupić w kasach  lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji.

można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC poprzez stronę www.intercity.pl.

Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).

Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.

Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.

W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą.

UWAGA: każdy bilet jednorazowy na przejazd koleją normalnotorową na odległość nie mniejszą niż 50 km, zakupiony w kasie kolejowej, jest fakturą. Do takich biletów nie są wystawiane faktury VAT.

Przed dokonaniem zakupu biletu przez Internet polecamy zapoznanie się z informacjami i instrukcją na stronie: http://intercity.pl/pl/site/niezbednik-podroznego/

Źródło: http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne


paszportWizowanie paszportów

Firma WhyNotTravel sp. z o.o. sp.k. wygrała przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów

Dział wiz:
p. Barbara Micał i p. Marianna Giefert – tel. 22 465 91 88. lub  22 465 91 89, e-mail: uw@whynottravel.pl

Wizy do Rosji
Od dn.01.08.12 uzyskanie wizy rosyjskiej wymaga dodatkowej opłaty w wysokości 105,14 PLN wprowadzonej przez Ambasadę Rosji.
Dotyczy to każdej wizy, także do tej pory bezpłatnej wizy naukowej.
Powyższa opłata nie jest pobierana jedynie w przypadku samodzielnej organizacji wizy, bez pośrednictwa biura podróży.


car
Podróże samochodem

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 61 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2017 r.w sprawie przeprowadzania dodatkowych badań pracowników wykorzystujących samochody służbowe lub prywatne do celów służbowych na Uniwersytecie Warszawskim – Pracownicy kierujący pojazdami służbowymi oraz pracownicy występujący o zgodę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych zobowiązani są do wykonania dodatkowych badań z zakresu medycyny pracy i przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia w Biurze Spraw Pracowniczych.

 • Warunkiem podpisania zgody na wyjazd własnym samochodem jest podpisanie Umowy w sprawie używania pojazdów służbowych (doc). Umowę z pracownikami Wydziałów powinien podpisać Dziekan Wydziału i Pełnomocnik Kwestora. Umowę podpisuje się w 2 egzemplarzach, które otrzymują: pracownik i Sekcja Likwidatury Kwestury, a kopia pozostaje w aktach wydziału.

Po powrocie z delegacji, pracownik powinien przedstawić rozliczenie z pobranej zaliczki, wypełniając m.in. druk Ewidencja przebiegu pojazdu (doc) za każdy miesiąc kalendarzowy oddzielnie. Dane zawarte w tym druku mogą stanowić podstawę do rozliczenia z zaliczki pobranej na wyjazd własnym samochodem. Stawki przebiegu za 1km podano powyżej (aktualną stawkę może zawsze podać Sekcja Likwidatury Kwestury).

Źródło: http://bwz.uw.edu.pl/podroz-samochodem/


umowa_niepracownik

FINANSOWANIE WYJAZDÓW OSÓB NIEZATRUDNIONYCH NA UW

W związku z Zarządzeniem nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r.  w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz trybie ich rozliczania”, na mocy § 1 pkt 2:
Wyjazdy za granicę mogą odbywać:
1) pracownicy, doktoranci i studenci  w ramach skierowań udzielanych w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych;
2) pracownicy – w ramach podróży służbowych;
3) doktoranci i studenci – w ramach realizacji zadań Uniwersytetu Warszawskiego;
4) inne osoby – w ramach realizacji zadań Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie umów cywilnoprawnych,
udostępniamy:

Niezależnie od ww. umowy udział takich osób w zadaniach Uniwersytetu następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej regulującej zakres wykonywanych prac oraz wysokość wynagrodzenia. Oznacza to, że z osobą niebędącą pracownikiem/doktorantem/studentem UW należy zawierać obie umowy – cywilno-prawną zawierającą zakres czynności w danym projekcie badawczym (nawet na 0,00 zł – taką „zerową” umowę rejestruje się tylko w Jednostce, nie trzeba przekazywać jej do Kwestury) oraz wzór umowy zawieranej z osobami nie będącymi pracownikami lub będącymi doktorantami / studentami UW

Nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu, jednostka macierzysta zatrudniająca tę osobę może pokryć koszty jej wyjazdu i obciążyć notą Uniwersytet (patrz: Pismo Kwestora UW Kw-559/2011 z 12-10-2011)

ZGŁOSZENIE POBYTU GOŚCIA UW (zwrot kosztów przejazdu, diety, zakwaterowanie, inne wydatki)
(Załącznik do Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu)

Regulamin obejmuje w szczególności przyjazdy w ramach:

 1. umów o bezpośredniej współpracy naukowej i w zakresie szkolnictwa wyższego z podmiotami zagranicznymi i krajowymi;
 2. porozumień międzyrządowych;
 3. umów projektowych zawartych z podmiotami zagranicznymi i krajowymi w celu realizacji projektów badawczych, dydaktycznych, rozwojowych i innych zwanych dalej „projektami”;
 4. działalności badawczej i dydaktycznej uczelni, w tym udziału w konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach itp., z wyłączeniem osób uczestniczących w organizowanych przez Uniwersytet odpłatnych przedsięwzięciach.

W związku z tym, że nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu (dotyczy gości krajowych z uczelni polskich), jednostka macierzysta zatrudniająca tę osobę może pokryć koszty jej wyjazdu i obciążyć notą Uniwersytet (patrz: Pismo Kwestora UW Kw-559/2011 z 12-10-2011)

+
kopia

Oświadczenie w sprawie refundacji rozliczeń na podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu e-biletu gości zagranicznych

Zgodnie z zawartymi umowami, Uniwersytet Warszawski może być zobowiązany do sfinansowania kosztów podróży przyjeżdżających do Uczelni gości zagranicznych. W związku z brakiem możliwości zatrzymania w dokumentach księgowych Uczelni oryginałów biletów, dopuszcza się w takich przypadkach dokonania rozliczeń na podstawie kopii biletu lub potwierdzenia zakupu e-biletu, z których to dokumentów wynika kwota do refundacji. W takich przypadkach wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia, zatwierdzonego przez osoby upoważnione do zatwierdzania dokumentów finansowych w jednostce.

Źródło: