Skip to main content

Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others

Studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim.

Kierunek Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others, to unikalny i innowacyjny programu studiów II stopnia, który umożliwia zapoznanie się z najważniejszymi pan-azjatyckimi religiami Wschodu. Pozwala na zrozumienie doktryn religijnych, które od wieków tworzą podstawę moralności, zasad prawnych i szeroko rozumianego kontekstu kulturowego, dostarcza niezbędnej badawczej perspektywy porównawczej i umożliwia upowszechnienie wyników badań nad religiami Azji i Afryki.

Studia II stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzone w j. angielskim mają charakter interdyscyplinarny i stanowią unikatowe w skali kraju połączenie perspektywy religioznawczej i orientalistycznej w zakresie dyscypliny nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny realizowany jest na Wydziale Orientalistycznym UW, który szczyci się 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach Azji i Afryki. Główny nacisk położony jest na zagadnienia związane z buddyzmem i islamem, ukazane na tle innych religii i w kontekście oddziaływania na społeczeństwo. Dodatkowo, dla głębszego poznania i zrozumienia religii azjatyckich studenci uczą się jednego z języków religii – tybetańskiego lub arabskiego, dzięki czemu mają szansę lepiej poznać terminologię religijną.

W trakcie zajęć studenci poznają metodologię religioznawczą oraz wiedzę w zakresie doktryn religijnych buddyzmu i islamu a także w skrócie wielu innych religii Azji i Afryki (starożytnego Egiptu i Wschodu Starożytnego, hinduizmu, judaizmu, taoizmu, konfucjanizmu, szintoizmu, szamanizmu, alewizmu, karaimizmu itp.), historii ich upowszechnienia, najważniejszych postaci, odłamów, literatury religijnej, sztuki i symboliki, terminologii, współczesnych problemów i upowszechnieniu tych religii na zachodzie. Wiele miejsca w programie studiów poświęconego jest na omówienie funkcjonowania religii w społeczeństwie: implikacji dla prawa stosowanego w konkretnych regionach Azji i Afryki w związku z praktykowanymi na ich terenie religiami; praktyk, rytuałów oraz zakazów religijnych, konfliktów religijnych i kwestii spornych wynikłych na tle religijnym, przykładów stosunków międzyreligijnych i dialogu międzyreligijnego.

Program przewiduje możliwość uzyskania wsparcia mentorskiego (tutoringu) przez uczestników studiów (indywidualne konsultacje, współpraca i realizacja projektów badawczych wspólnie z uznanymi autorytetami międzynarodowymi). Unikatowym elementem programu dydaktycznego jest cykl warsztatów prowadzonych przy udziale wyznawców omawianych religii, którego celem jest praktyczne zastosowanie wiedzy przekazanej w czasie zajęć i uczenie nawiązywania bezpośredniego dialogu z przedstawicielami różnych religii pomagającego we wzajemnym zrozumieniu oraz podnoszeniu kompetencji uczestników studiów w zakresie komunikacji międzykulturowej i religijnej, odczytywaniu pojęć i symboli religijnych, rozwiązywaniu konfliktów o podłożu religijnym, zjednywaniu partnerów biznesowych itp.

Studia kształcą kompetencje przygotowujące do podjęcia samodzielnych badań przez absolwentów w Szkole Doktorskiej,

Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi studiów kierunku „Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others” na podjęcie badań w zakresie ogólnych zagadnień dotyczących religii Azji i Afryki w perspektywie porównawczej, oraz na właściwe interpretowanie i wypowiadania się na temat zjawisk społecznych o podłożu religijnym. Absolwent otrzyma przygotowanie metodologiczne w zakresie prowadzenia badań religioznawczych, także w zespołach międzynarodowych oraz znajomość realiów kulturowych badanych obszarów. Będzie dobrze przygotowany do edukowania społeczeństwa na temat różnorodności religijnej, kohabitacji wyznawców różnych systemów wiary oraz ich wpływu na rozwój cywilizacyjny. Dzięki zdobytym w trakcie studiów wiedzy i umiejętnościom absolwent będzie gotowy do pełnienia różnych ról w społeczeństwie globalnym, pracując na rzecz zrozumienia odmienności religijnej i jej istotnej roli w kształtowaniu współczesnego społeczeństwa i świata. Zdobyta wiedza przygotuje absolwenta do świadomego podejścia do odmienności światopoglądowej, a nabyte umiejętności pozwolą na swobodne działanie na rzecz kształtowania zrozumienia i wzajemnego poszanowania społecznego.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w sektorach gospodarki, których działalność skupia się na sferze relacji międzykulturowych i międzyreligijnych, a w których istotną rolę odgrywa świadome podejście do odmienności światopoglądowej i znajomość kontekstu światopoglądowo-kulturowego. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu Absolwent będzie gotowy do innowacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi w środowisku wielokulturowym i różnorodnym światopoglądowo, np. w instytucjach i przedsiębiorstwach międzynarodowych. Nabyte umiejętności w zakresie zrównoważonego zarządzania wielowyznaniowym i wielokulturowym zespołem ludzi ułatwią znalezienie zatrudnienia na globalnym rynku pracy, między innymi w organizacjach zajmujących się rozwiązywaniem globalnych i lokalnych konfliktów na tle światopoglądowym. Wiedza zdobyta podczas studiów pomoże absolwentowi znaleźć pracę w sektorze analityczno-doradczym, a także w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej.