Skip to main content

Orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego

Studia stacjonarne, pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim.

Kierunek orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego ma charakter mocno interdyscyplinarny, chociaż dyscypliną wiodącą jest nauka o kulturze i religii. Wyjątkowy program dydaktyczny jest realizowany wyłącznie na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, który szczyci się prawie 90-letnim doświadczeniem w nauczaniu o kulturach i językach orientalnych/afrykańskich, w tym języku akadyjskim, hetyckim i sumeryjskim, czego potwierdzeniem było stworzenie unikatowego kierunku orientalistyka – kultura Wschód Starożytny. Program dydaktyczny został oparty na wieloletnich doświadczeniach i praktyce w nauczaniu oraz badaniach problematyki dotyczącej Wschodu Starożytnego i kultury tego regionu. Wykładowcy są specjalistami — w większości przypadków jedynymi w Polsce — w zagadnieniach związanych z tym obszarem geograficznym oraz kulturowym, prowadzącymi zaawansowane badania naukowe poparte licznymi publikacjami zarówno w wydawnictwach polskich, jak i obcojęzycznych. Zajęcia językowe prowadzone są przez doświadczonych wykładowców i badaczy kultury Wschodu Starożytnego. W ramach różnych programów współpracy i stypendialnych student mam możliwość ubiegania się o wyjazdy naukowe do wybranych ośrodków naukowych w Europie w celu podnoszenia swoich kwalifikacji oraz umiejętności językowych.

Zakładane efekty kształcenia mają dwojaki charakter: gwarantują zdobycie obszernej wiedzy w zakresie różnych aspektów kultury Wschodu Starożytnego oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem asyryjskim, hetyckim oraz sumeryjskim. Studia dostarczają szerokiej wiedzy w zakresie literatury, historii, filozofii, religii oraz archeologii Wschodu Starożytnego oraz zapewniają zdobycie zaawansowanych umiejętności oraz kompetencji językowych poprzez intensywną naukę języka asyryjskiego, hetyckiego i sumeryjskiego.

Wszechstronne wykształcenie, jakie zapewnia program orientalistyki – kultury Wschodu Starożytnego, dotyczące również szeroko pojętej humanistyki, pozwala na późniejsze prowadzenie badań interdyscyplinarnych, a także zrozumienie korzeni problemów współczesnego świata i próby znalezienia dla nich rozwiązania. Zapewnia studentom szeroki horyzont, konieczny do zrozumienia dzisiejszych problemów i konfliktów wynikających z odmienności cywilizacyjnej. Program umożliwia także kształcenie nowej kadry w obszarze nauki o kulturze i religii oraz innych dyscyplin naukowych. Realizacja programu studiów orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego pozwala na osiągnięcie synergii poznawczej i ukształtowanie nowego nurtu myślenia oraz świadomości społecznej, na które składają się – tak dziś potrzebne – zrozumienie, otwartość i tolerancja wobec innych, oraz dostrzeżenie wartości własnej kultury i postaw etycznych wypływających z kręgu europejskiego oraz kultury Wschodu Starożytnego.

Zdobyta wiedza pozwoli Absolwentowi kierunku orientalistyka – kultura Wschodu Starożytnego na poprawne poruszanie się w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Wschodu Starożytnego. Absolwent będzie rozumiał różnorodność kultur i cywilizacji, co pozwoli mu uczestniczyć w procesie porozumienia i współpracy międzykulturowej. Zdobędzie podbudowę dla teoretycznej refleksji o kulturze Wschodu Starożytnego. Będzie umiał analizować podstawowe zjawiska dotyczące kultury Wschodu Starożytnego, a narzędziem do analizy tych zjawisk będzie dla Absolwenta dobre przygotowanie językowe oraz metodologiczne przygotowanie w zakresie nauk o kulturze i religii, językoznawstwa, filozofii, historii, literaturoznawstwa oraz archeologii.

Absolwent będzie gotowy do podjęcia pracy w instytucjach upowszechniania kultury, w mediach, redakcjach oraz w administracji publicznej. Obecnie rynek pracy potrzebuje ekspertów znających język, realia kulturowo-społeczne oraz korzenie państw tego regionu. Ponadto Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu studiów oraz kierunku znajdują się na stronie internetowej: www.zws.orient.uw.edu.pl