Umowy cywilno-prawne

zlecenie_vs_dzielo

Zgodnie z literaturą oraz orzecznictwem sądowym uznaje się, że w wyniku zawarcia umowy o dzieło powstaje tzw. zobowiązanie rezultatu. Istotą dzieła wykonawcy jest nie samo działanie, ale konkretny jego rezultat w umówionej postaci. Dzieło może mieć postać materialną lub niematerialną, musi mieć indywidualny charakter oraz odpowiadać osobistym potrzebom zamawiającego

źródło: https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/jakie-sa-koszty-umowy-o-dzielo/


Wzory umów obowiązujące od 1 września 2020

(uzupełnione pliki edytowalne pobrane ze strony Kwestury)

Kalkulator

Kalkulator został zaktualizowany o zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o PIT na 1 października 2019 r. Stosuje wyższe koszty uzyskania przychodów oraz obniżoną 17% stawkę podatku PIT.

 
UWAGA: Na umowach: w sekcji „reprezentowanym przez” wpisujemy dr hab. Józefa Pawłowskiego – prodziekana,
na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr BP-015-0-343/2020 z 01-09-2020, zwanym dalej „Dającym Zlecenie”

Uwaga OSOBY NIEZATRUDNIONE NA UW
– od dnia 01.01.2021  r.  Uniwersytet  Warszawski  jest zobligowany do zgłaszania do ZUS umów o dzieło, zawartych z osobami niepozostającymi w stosunku  pracy z Uniwersytetem, w terminie  7 dni od daty zawarcia  umowy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 itp. Do Sekcji Prac Zleconych i Honorariów Kwestury należy przekazać w terminie 4 dni od daty zawarcia  umowy oryginał umowy o dzieło wraz z wypełnionym  i podpisanym przez dziekana /kierownika jednostki drukiem RUD- zgłoszeniem umowy o dzieło w wersji papierowej (wydruk wersji elektronicznej z pliku RUD.xlsx

Jednocześnie wypełniony formularz RUD należy przekazać w wersji elektronicznej (plik RUD.xlsx) na adres mailowy dzielo2021@adm.uw.edu.pl z zaznaczeniem w tytule wiadomości

  • numeru umowy,
  • działu gospodarczego,

co pozwoli na przesłanie zgłoszenia umowy za pośrednictwem platformy ZUS PUE.

Załącznik: zgłoszenie do ZUS [pdf] [xls]


Umowy należy zawierać wyłącznie w języku polskim, zasada ta dotyczy także wystawionych rachunków. Tłumaczenia udostępnione są jedynie w celu ułatwienia osobom obcojęzycznym zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów.

Nowe umowy obowiązujące od 5 lutego 2021 https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/obowiazujace-od-5.02.2021

 

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

 

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Umowy o dzieło na recenzje:

Umowa zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej

Umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem UW

Umowa przewozu osób


 


ZUS

Szanowni Państwo,
od 16.05.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2021 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 846) zmieniają się wzory formularzy zgłoszeniowych ZUS ZZA i ZUS ZUA. W nowych formularzach ubezpieczony zobowiązany będzie do podania informacji o wykonywanym zawodzie.
W formularzu ZUS ZUA należy wypełnić pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X, natomiast w formularzu ZUS ZZA należy wypełnić pole 02 ,,Kod wykonywanego zawodu” w bloku V.
Do umów zlecenie, zgłaszanych do ZUS od 16.05.2021 r. należy dołączać nowe formularze zgłoszeniowe. Nie będzie możliwości zarejestrowania umowy bez podanego kodu zawodu, tym samym nie będą przyjmowane formularze na dotychczasowych wzorach. W załączeniu znajdują się wzory nowych formularzy oraz link do katalogu kodów wykonywanego zawodu http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsQ?id=WDU20180000227, zgodny z klasyfikacją zawodów, która określona jest przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

*Zusowskie tzw. . „różowe druki” potrzebne są dla osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę UW tylko do umowy zlecenia.

Różowe druki są ważne tylko 3 dni od daty podpisania umowy!

  • Jeżeli jest to osoba niepracująca (lub emeryt, doktorant) – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZUA i ZWUA
  • Jeżeli osoba pracuje poza UW – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZZA i ZWUA
Formularz ZUA_i_ZZA 2021_(załącznik PRSG.276.2021)

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

Formularz ZUS ZWUA

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Aktualizacja 14.05.2021 r.

Formularz ZUS ZCNA

Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
Aktualizacja 14.05.2021 r.

 

Druki dostępne również na stronie http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe