Umowy cywilno-prawne

kasa

Kalkulator wynagrodzeń
kalkulator podaje orientacyjne wartości, informacji z serwisu nie należy traktować wiążąco


zlecenie_vs_dzielo


Wzory umów obowiązujące od 1 stycznia 2017

 

1
404-03 umowa zlecenie

+ rachunek do umowy zlecenia

W umowach cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło czy w kontrakcie menedżerskim) należy unikać zapisów charakterystycznych dla umowy o pracę

Co do zasady, wynagrodzenie przysługuje zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia (np. na podstawie przedłożonego przez niego rachunku), chyba że z umowy wynikają inne postanowienia w tym zakresie. Strony mogą np. ustalić, że wynagrodzenie w umówionej wysokości będzie wypłacane w ratach, bezpośrednio po wykonaniu określonego etapu zlecenia.

+ RACHUNEK do umowy zlecenia  wersja edytowalna

2
404-03  Umowa o dzieło

Uprzejmie prosimy o przemyślane korzystanie z tego typu umowy!
UWAGA: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego
W treści umowy o dzieło musi być położony nacisk na konkretny wynik pracy, a nie na samo wykonywanie pracy.

+ Rachunek

nauka

WZORY UMÓW DO PROJEKTÓW BADAWCZYCH

1 404-04 Umowa o dzieło do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część A (5%)
– pracownikowi ZUS zabiera 34%,
– jeśli jest to pracownik UW pracodawca musi zapłacić dodatkowo: 19,64%
– jeśli nie jest to pracownik UW – pracodawca nie ponosi dodatkowych kosztów

+ Rachunek

***************

404-03 Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część B (95%)
– pracownikowi ZUS zabiera 10%

+ Rachunek

2
404-03 Umowa zlecenie
3
404-03  Umowa o dzieło

Uprzejmie prosimy o przemyślane korzystanie z tego typu umowy!
UWAGA: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego
W treści umowy o dzieło musi być położony nacisk na konkretny wynik pracy, a nie na samo wykonywanie pracy.

+ Rachunek

WZORY UMÓW [WERSJE POLSKO-ANGIELSKIE]

Agreements [POLISH/ENGLISH VERSION]

 

 • Umowa o dzieło
  SPECIFIC WORK CONTRACT
  [wzór], [wersja edytowalna] UWAGA: umowa o dzieło każdorazowo wymaga akceptacji Radcy Prawnego

 • Umowa o dzieło do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część A
  SPECIFIC WORK CONTRACT (part A)
  [wzór], [wersja edytowalna]
 • Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu naukowego część B
  AGREEMENT ON THE TRANSFER OF THE AUTHOR’S ECONOMIC RIGHTS TO A SCIENTIFIC WORK (part B)
  [wzór], [wersja edytowalna]

 

Formularze do pobrania ze strony http://portal.uw.edu.pl/en/web/kwestura/wzory_umow

 


studia

WZORY UMÓW O PROMOTORSTWO

Wzory umów zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z udziałem w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora

 • wzór umowy o promotorstwo w przewodzie doktorskim [doc.] [ang doc.]
 • wzór umowy o dzieło na recenzję w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym, postępowaniu o nadanie tytułu profesora [doc.] [ang doc.]
 • wzór umowy o dzieło na sporządzenie opinii przez członka komisji habilitacyjnej [doc.] [ang doc.]
 • + Rachunek

Wzory umów o dobrowolnym przejęciu zobowiązania uiszczenia opłat za wynagrodzenie promotora oraz recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 • wzór umowy z kandydatem ubiegającym się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przejęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc.] [ang doc.]
 • wzór umowy z jednostką zatrudniającą kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przyjęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc.] [ang doc.]

 

Wzory są również dostępne na stronie BIURA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO:  http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/akty-prawne/akty-prawa-wewnetrznego/umowy-o-promotorstwo/

______________________________________________

ZUS

*Zusowskie tzw. . różowe druki potrzebne są: 
– dla osób spoza UW tylko do umowy zlecenia
.

Różowe druki są ważne tylko 3 dni od daty podpisania umowy!

 • Jeżeli jest to osoba niepracująca (lub emeryt, doktorant) – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZUA i ZWUA
 • Jeżeli osoba pracuje poza UW – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZZA i ZWUA (na umowie w §5 należy wpisać miejsce pracy poza UW)   

 •  ZUS ZUAZgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
 •  ZUS ZZAZgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
 •  ZUS ZWUAWyrejestrowanie z ubezpieczeń

 

Stare wzory umów: http://orient-old.uw.edu.pl/pl/io/finanse/index.html#umowy