Umowy cywilno-prawne

zlecenie_vs_dzielo

Zgodnie z literaturą oraz orzecznictwem sądowym uznaje się, że w wyniku zawarcia umowy o dzieło powstaje tzw. zobowiązanie rezultatu. Istotą dzieła wykonawcy jest nie samo działanie, ale konkretny jego rezultat w umówionej postaci. Dzieło może mieć postać materialną lub niematerialną, musi mieć indywidualny charakter oraz odpowiadać osobistym potrzebom zamawiającego

źródło: https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/jakie-sa-koszty-umowy-o-dzielo/


Wzory umów obowiązujące od 1 września 2020

(uzupełnione pliki edytowalne pobrane ze strony Kwestury)

Kalkulator

Kalkulator został zaktualizowany o zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o PIT na 1 października 2019 r. Stosuje wyższe koszty uzyskania przychodów oraz obniżoną 17% stawkę podatku PIT.

 
UWAGA: Na umowach: w sekcji „reprezentowanym przez” wpisujemy dr hab. Józefa Pawłowskiego – prodziekana,
na podstawie pełnomocnictwa Rektora Uniwersytetu Warszawskiego nr BP-015-0-343/2020 z 01-09-2020, zwanym dalej „Dającym Zlecenie”

Uwaga OSOBY NIEZATRUDNIONE NA UW
– od dnia 01.01.2021  r.  Uniwersytet  Warszawski  jest zobligowany do zgłaszania do ZUS umów o dzieło, zawartych z osobami niepozostającymi w stosunku  pracy z Uniwersytetem, w terminie  7 dni od daty zawarcia  umowy. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19 itp. Do Sekcji Prac Zleconych i Honorariów Kwestury należy przekazać w terminie 4 dni od daty zawarcia  umowy oryginał umowy o dzieło wraz z wypełnionym  i podpisanym przez dziekana /kierownika jednostki drukiem RUD- zgłoszeniem umowy o dzieło w wersji papierowej (wydruk wersji elektronicznej z pliku RUD.xlsx

Jednocześnie wypełniony formularz RUD należy przekazać w wersji elektronicznej (plik RUD.xlsx) na adres mailowy dzielo2021@adm.uw.edu.pl z zaznaczeniem w tytule wiadomości

  • numeru umowy,
  • działu gospodarczego,

co pozwoli na przesłanie zgłoszenia umowy za pośrednictwem platformy ZUS PUE.

Załącznik: zgłoszenie do ZUS [pdf] [xls]


Umowy należy zawierać wyłącznie w języku polskim, zasada ta dotyczy także wystawionych rachunków. Tłumaczenia udostępnione są jedynie w celu ułatwienia osobom obcojęzycznym zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów.

Nowe umowy obowiązujące od 5 lutego 2021 https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/obowiazujace-od-5.02.2021

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

(01) Zał. nr 1 do zarz. 82 – umowa zlecenie os. nieprowadząca działaln. gosp.N

(02) zał. nr 1 do umowy zlec. – ośw. Przyjmującego zlecenie – rezydent (2)

(03) zał. nr 1 do umowy zlec. – ośw. Przyjmującego Zlecenie – nierezydent (1)

(04) zał. nr 2 do umowy zlec. – ośw. pracownika UW (1)

(05) zał. nr 3 do umowy zlec. – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

(06) Zał. nr 1a do zarz. 82 – rachunek do um. zlec. os. nieprowadząca działaln.1

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

(07) Zał. nr 2 do zarz. nr 82 – umowa zlecenia os. prowadząca działaln.gosp. (1)

(08) zał. 1a do umowy zlec. – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (1)

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

(09) Zał. nr 3 do zarz. 82 – umowa zlecenia dydaktyka os. nieprowadząca działaln.gosp. (1)

(10) zał. nr 1 do umowy zlec. dyd. – ośw. Przyjmującego Zlecenie rezydent (1) (11) zał. nr 1 do umowy zlec. dyd. – ośw. Przyjmującego zlecenie nierezydent (1)

(12) zał. nr 2 do umowy zlec. dyd. – ośw. pracownika UW (1)

(13) zał. nr 3 do umowy zlec. dyd. – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

(14) Zał. nr 3a do zarz. 82 – rachunek do um. zlec dyd. os. nieprowadząca działalnV. (1)

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

(15) Zał. nr 4 do zarz. 82 – umowa zlecenia dydaktyka os. prowadzaca działaln.gosp

(16) zał. do umowy zlec. – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

(17) Zał. nr 5 do zarz. 82 – umowa o dzieło z os. nieporwadzącą działaln. gosp

(18) zał. nr 2 do umowy o dzieło – protokół odbioru Dzieła(1)

(19) zał. nr 3 do umowy o dzieło – ośw. pracownika UW

(20) zał. nr 4 do umowy o dzieło – informacja dotycząca przetwrzania danych osobowych(1)

(21) Zał. nr 5a do zarz. 82 – rachunek do umowy o dzieło os. nieprowadząca działaln. gosp. – rezydent(3)

(22) Zał. nr 5b do zarz 82 – rachunek do umowy o dzieło os. prowadząca działaln. gosp. – nierezydent(2)

Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

(23) Zał. nr 6 do zarz. 82 – umowa o dzieło os. prowadząca działaln. gosp

(24) zał. nr 2 do umowy o dzieło – protokół odbioru Dzieła

(25) zał. nr 3 (1) do umowy o dzieło – informacja dotycząca przetwrzania danych osobowych

Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

(26) zał. nr 7 do zarz. 82 – umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich os. nieprowadząca działaln. gosp

(27) zał. nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – protokół przyjęcia Dzieła(2)

(28) zał. nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – oś. pracownika UW(1)

(29) zał. nr 4 do umowy o dzieło – informacja dotycząca przetwrzania danych osobowych(1)

Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

(30) Zał. nr 8 do zarz. 82 – umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich os. prowadząca działaln. gosp

(31) zał. nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich – protokół przyjęcia Dzieła

(32) zał. nr 3 (1) do umowy o dzieło – informacja dotycząca przetwrzania danych osobowych

(32) zał. nr 3 do umowy o dzieło – informacja dotycząca przetwrzania danych osobowych

(33) Zał. nr 9 do zarz. 82 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Umowy o dzieło na recenzje:

(34) Zał. nr 10 do zarz. 82 – umowa o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora(1)

(35) zał. nr 1 do umowy o dzieło na recenzję w postepowaniu o nadanie stopnia doktora – protokół przyjęcia Dzieła

(36) zał. nr 2 do umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora inf

(37) Zał. nr 11 do zarz. 82 – umowa o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopna dr hab

(38) zał. nr 1 do um. o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia dr hab. – protokół przyjęcia Dzieła (39) zał. nr 2 do um. o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia dr hab – inf

Umowa zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej

(40) Zał. nr 12 do zarz. 82 – umowa zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej(1)

(41) zał. nr 1 do um. zlec. o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej – ośw. PrzyjZlecenie-rezydent

(42) zał. nr 1 do um. zlec. o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej – ośw. PrzyjZlecenie-nierezydent

(43) zał. nr 2 do umowy zlecenia – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem UW

(44) Zał. nr 13 do zarz. 82 – umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej(1)

(45) zał. nr 1 do umowy zlecenia – ośw. Przyjmującego Zlecenie – nierezydent

(46) zał. nr 1 do umowy zlecenia – ośw. Przyjmującego Zlecenie – rezydent (47) zał. nr 2 do umowy zlecenia – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

(48) Zał. nr 14 do zarz. 82 – rachunek do um. zlec. o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy dokror

Umowa przewozu osób

(49) Zał. nr 15 do zarz. 82 – umowa przewozu osób(1)

(50) zał. do umowy przewozu osób – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Źródło: https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/obowiazujace-od-5.02.2021


NIEAKTUALNE

Umowy do pobrania ze strony Kwestury http://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/obowiazujace-od-01.09.2020 – możliwe tylko po zalogowaniu się kontem CAS (jak do USOSa):

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej


Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą


Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej


Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą


Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej


Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą


Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej


Wzór umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą


Wzór umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem UW


Wzór umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem UW


Umowa zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem UW


Umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem UW


Umowa przewozu osób

Formularze ZUS dla osób spoza UW:

 


ZUS

*Zusowskie tzw. . różowe druki potrzebne są: 
– dla osób spoza UW tylko do umowy zlecenia
.

Różowe druki są ważne tylko 3 dni od daty podpisania umowy!

  • Jeżeli jest to osoba niepracująca (lub emeryt, doktorant) – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZUA i ZWUA
  • Jeżeli osoba pracuje poza UW – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZZA i ZWUA (na umowie w §5 należy wpisać miejsce pracy poza UW) 
Formularz ZUS ZUA

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

Formularz ZUS ZWUA

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Formularz ZUS ZZA

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych

Druki dostępne również na stronie http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe