Umowy cywilno-prawne

zlecenie_vs_dzielo

Zgodnie z literaturą oraz orzecznictwem sądowym uznaje się, że w wyniku zawarcia umowy o dzieło powstaje tzw. zobowiązanie rezultatu. Istotą dzieła wykonawcy jest nie samo działanie, ale konkretny jego rezultat w umówionej postaci. Dzieło może mieć postać materialną lub niematerialną, musi mieć indywidualny charakter oraz odpowiadać osobistym potrzebom zamawiającego

źródło: https://zarobki.pracuj.pl/zarobki-i-prawo-pracy/jakie-sa-koszty-umowy-o-dzielo/


Wzory umów obowiązujące od 1 sierpnia 2019

(uzupełnione pliki edytowalne pobrane ze strony Kwestury)

Kalkulator

Kalkulator został zaktualizowany o zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o PIT na 1 października 2019 r. Stosuje wyższe koszty uzyskania przychodów oraz obniżoną 17% stawkę podatku PIT.

>> Oświadczenie osób poniżej 26 roku życia o zaniechaniu poboru podatku

1. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 82 –  UMOWA ZLECENIE ZAWIERANA Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [english version]

2. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA REZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)  [english version]

3. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA NIEREZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)  [english version]

4. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 2 do umowy zlecenia) [english version]

5. RACHUNEK  [english version]

6. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 82 –  UMOWA ZLECENIE ZAWIERANA Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  [english version]

RACHUNEK  [english version]

7. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 82 – UMOWA, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ZAWIERANA Z OSOBĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [english version]

8. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA REZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)  [english version]

9. OŚWIADCZENIE PRZYJMUJĄCEGO ZLECENIE DLA CELÓW PODATKOWYCH I UBEZPIECZENIOWYCH DLA NIEREZYDENTÓW POLSKI (załącznik nr 1 do umowy zlecenia)  [english version]

10. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 2 do umowy zlecenia)  [english version]

11. RACHUNEK [english version]

12.Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 82 – UMOWA ZLECENIE, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PROWADZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  [english version]

RACHUNEK [english version]

13.Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 82 – UMOWA O DZIEŁO ZAWIERANA Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ [english version]

14.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło) [english version]

15.OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 3 do umowy o dzieło) [english version]

16.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski  [english version]

17.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski   [english version]

18.Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 82 – UMOWA O DZIEŁO, ZAWIERANA Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  [english version]

19.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło)  [english version]

16.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski [english version]

17.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski  [english version]

20.Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 82 – WZÓR UMOWY O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ NIEPROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  [english version]

21.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich) [english version]

22.OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (załącznik nr 3 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich) [english version]

23.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski   [english version]

24.RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski [english version]

Treść umowy o przeniesienie praw autorskich: Umowa o przeniesienie praw autorskich powinna zawierać takie elementy, jak:

  • przedmiot umowy – należy wskazać nazwisko autora, tytuł i możliwie najdokładniejszą specyfikację dzieła;
  • wskazanie obszaru, na którym osoba przejmująca prawa autorskie może korzystać z utworu (utrwalanie i powielanie utworu na różnych nośnikach, obrót oryginałem lub nośnikami, na których utrwalono utwór, inne formy rozpowszechniania utworu, np. wystawianie, wyświetlanie czy publiczne wykonywanie);
  • określenie możliwości dokonywania przeróbek.

Majątkowe prawa autorskie można przekazać, ale zrzeczenie się praw osobistych jest niemożliwe. W umowie można zawrzeć zapis, w którym autor zadeklaruje, że przez określony czas nie będzie korzystał ze swoich uprawnień. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy wykonawca dzieła ma prawo dowolnie korzystać z osobistych i majątkowych praw autorskich.  

25.Załącznik nr 8 do zarządzenia nr 82 – UMOWA O DZIEŁO WRAZ Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH, ZAWIERANEJ Z OSOBĄ FIZYCZNĄ, OSOBĄ PRAWNĄ LUB JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  [english version]

26.PROTOKÓŁ ODBIORU DZIEŁA (załącznik nr 2 do umowy o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich) [english version]

RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z rezydentem Polski   [english version]

RACHUNEK DO UMOWY O DZIEŁO zawartej z nierezydentem Polski [english version]

27.Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 82 – UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH [english version]

Oryginalne formularze do pobrania ze strony https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/obowiazujace-od-1.08.2019kasa

Poradnik – Wzory i kalkulatory do umów o pracę, o dzieło i zlecenie
https://poradnik.ngo.pl/kalkulatory-umow-o-prace-o-dzielo-i-zlecenie

 


studia

WZORY UMÓW O PROMOTORSTWO

Wzory umów zawieranych z osobami niebędącymi pracownikami Uniwersytetu Warszawskiego, w związku z udziałem w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora

  • wzór umowy o promotorstwo w przewodzie doktorskim [doc.] [ang doc.]
  • wzór umowy o dzieło na recenzję w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym, postępowaniu o nadanie tytułu profesora [doc.] [ang doc.]
  • wzór umowy o dzieło na sporządzenie opinii przez członka komisji habilitacyjnej [doc.] [ang doc.]

+ Rachunek


Wzory umów o dobrowolnym przejęciu zobowiązania uiszczenia opłat za wynagrodzenie promotora oraz recenzje i opinie w przewodzie doktorskim lub habilitacyjnym, a także w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

  • wzór umowy z kandydatem ubiegającym się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przejęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc.] [ang doc.]
  • wzór umowy z jednostką zatrudniającą kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego albo profesora o przyjęcie obowiązku wypłaty wynagrodzeń za promotorstwo, recenzje i opinie [doc.] [ang doc.]

+ Rachunek

Wzory są również dostępne na stronie BIURA DS. STUDIÓW DOKTORANCKICH I KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO:  http://studiadoktoranckie.uw.edu.pl/akty-prawne/akty-prawa-wewnetrznego/umowy-o-promotorstwo/

______________________________________________

ZUS

*Zusowskie tzw. . różowe druki potrzebne są: 
– dla osób spoza UW tylko do umowy zlecenia
.

Różowe druki są ważne tylko 3 dni od daty podpisania umowy!

  • Jeżeli jest to osoba niepracująca (lub emeryt, doktorant) – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZUA i ZWUA
  • Jeżeli osoba pracuje poza UW – do umowy zlecenia musi wypełnić druki ZZA i ZWUA (na umowie w §5 należy wpisać miejsce pracy poza UW) 
Formularz ZUS ZUA

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

Formularz ZUS ZWUA

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

Formularz ZUS ZZA

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych

Druki dostępne również na stronie http://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/dokumenty-zgloszeniowe-i-rozliczeniowe