Skip to main content

Mikrogranty Wydziału Orientalistycznego dla pracowników, doktorantów i studentów – zmiana terminów przyjmowania wniosków

2022-02-22

Uwaga! Zmiana w regulaminie mikrograntów WO dotycząca terminu składania wniosków – wnioski przyjmowane są i rozpatrywane w trakcie całego roku

Wydział Orientalistyczny ogłasza konkurs na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych służących rozwojowi osób zatrudnionych na Wydziale Orientalistycznym na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym, doktorantów Szkół Doktorskich UW oraz studentów studiów II stopnia na Wydziale Orientalistycznym 1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego mogą ubiegać się osoby zatrudnione na Wydziale Orientalistycznym na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, wszyscy uczestnicy studiów doktoranckich na WO, doktoranci  Szkół Doktorskich UW oraz studenci 1 i 2 roku studiów II stopnia na WO. Dofinansowania będą przyznane na zasadach konkursowych do wyczerpania środków finan­sowych przypadających na dany rok. 2. Konkurs rozstrzygany jest przez Komisję Konkursową Wydziału Orientalistycznego. W jej skład wchodzą Kierownicy jednostek wewnętrznych WO i prodziekan Wydziału Orientalistycznego. Członek Komisji Konkursowej będący promotorem/opiekunem naukowym doktoranta nie uczestniczy w opiniowaniu wniosku tego doktoranta i w podejmowaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania. 3. Wnioski o dofinansowanie zadań badawczych rozpatrywane są na podstawie następujących zasad:
  • złożenie (w formie wniosku, którego wzór został dołączony do niniejszego regulaminu) opisu projektu badawczego (opis musi uwzględniać: tytuł projektu, cel na­ukowy pro­jektu, znaczenie projektu, ogólną koncepcję i plan badań, dokładny kosztorys projektu). W kosztorysie muszą być uwzględnione zasady finansowania działalności badawczej obowiązujące na Wydziale Orientalistycznym (zwłaszcza dotyczące wyjazdów – zakupu biletów, obliczania ryczałtów i diet).
  • krótka opinia opiekuna naukowego lub promotora podpisana przez kierownika jednostki wewnętrznej Wydziału Orientalistycznego. W przypadku asystentów – opinia kierownika jednostki; w przypadku studentów – opinia promotora pracy magisterskiej parafowana przez kierownika jednostki.
4. Główne kryteria oceny projektów badawczych:
  • nowatorski charakter projektu badawczego
  • rzetelność przedstawionego kosztorysu projektu
  • publikacja lub wniosek o grant jako efekt końcowy projektu

Kategorie kosztów, które będą akceptowane:

  • weryfikacja tekstu w języku obcym
  • tłumaczenie na język obcy
  • wydanie publikacji (niezbędny jest kosztorys z wydawnictwa)
  • udział w konferencji międzynarodowej z referatem, którego rezultatem jest publikacja
  • kwerenda biblioteczna, której rezultatem jest uzyskanie dostępu do oryginalnych źródeł
  • badania terenowe
  • zakup aparatury
  • ew. inne uzasadnione koszty (do decyzji komisji) – np. wykonanie kosztownych skanów materiałów źródłowych lub uzyskanie kopii nagrań itp.
5. W konkursie mogą ponownie uczestniczyć osoby, które w poprzednich latach dostały dotację dla młodych naukowców pod warunkiem, że przedstawią konkretne wyniki swoich działań naukowych:
  • opublikowane artykuły
  • przyjęte do druku publikacje (potwierdzona akceptacja wydawcy)
  • wygłoszone referaty na konferencjach naukowych
  • rozdziały pracy doktorskiej (opinia promotora)
  • sprawozdanie z badań terenowych
  • inne ważne osiągnięcia naukowe
6. Dofinansowanie ma przede wszystkim stanowić wkład umożliwiający osobie wnioskującej pozyskanie środków z innych źródeł, zarówno uniwersyteckich jak i zewnętrznych (granty).    7. Wnioski (wraz z załącznikami) należy składać w Dziekanacie Głównym WO w formie papierowej oraz  przesyłać na adres e-mail prodziekana WO ds. finansowych (jozef.pawlowski@uw.edu.pl). Wnioski przyjmowane są i rozpatrywane w trakcie całego roku. Po wykorzystaniu środków osoba, której przyznano dofinansowanie winna niezwłocznie przedstawić Komisji sprawozdanie merytoryczne i sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji projektu. Sprawozdania należy przesyłać na adres e-mail prodziekana WO ds. finansowych (jozef.pawlowski@uw.edu.pl) 8. Efektem działań badawczych, na których realizację przyznano środki finansowe winno być złożenie artykułu w periodyku znajdującym się w wykazie MNiSW lub przygotowanie monografii naukowej (bądź rozdziału w monografii naukowej) najpóźniej rok po przyznaniu dofinansowania. Nierozliczenie się z publikacji skutkuje trzyletnią karencją na ponowne złożenie wniosku i koniecznością zwrotu całości lub części kosztów, w zależności od opinii komisji konkursowej. W przypadku projektów badawczych, których efektem nie może być publikacja, konieczne jest wykazanie w sprawozdaniu merytorycznym istotnego wkładu danego projektu w proces przygotowania rozprawy doktorskiej. Projekty studentów studiów II stopnia winny przede wszystkim dawać rezultaty i osiągnięcia badawcze, jakie są brane pod uwagę w procesie rekrutacji do Szkół Doktorskich UW (np. udział w konferencji z wygłoszeniem referatu) 9. Przyznane przez Komisję środki muszą być wydatkowane zgodnie z zasadami finansowania działalności badawczej obowiązującymi na Wydziale Orientalistycznym UW (dotyczy to zwłaszcza udziału w konferencjach, wyjazdów związanych z realizacją badań oraz publikacji). Szczegółowe zasady i wytyczne zawarte są na stronie internetowej WO www.orient.uw.edu.pl  w zakładce „Finanse i badania” (działy: „Sekcja Finansowa” i „Sekcja Obsługi Badań”). Przed rozpoczęciem wydatkowania środków zaleca się także kontakt z Sekcją Finansową WO (tel. 22 55 22 511) celem dopełnienia wszystkich formalności niezbędnych przy finansowaniu danego działania badawczego.  
 • Regulamin-Mikrogranty-WO
 • Wniosek – Mikrogranty WO [doc]
 • Micro Grant Application Form ENG [doc]

Konkurs na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki

2021-05-10
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków w konkursie na projekty badawcze w ramach Archeoorientalistyki. Przygotowanie i uruchomienie interdyscyplinarnego i międzydziedzinowego projektu badawczo-dydaktycznego pt. Archeoorientalistyka jest Działaniem programu IDUB prowadzonym we współpracy Wydziału Orientalistycznego, Wydziału Archeologii i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Celem Archeoorientalistyki jest podniesienie potencjału badawczego UW w zakresie studiów nad kulturami Azji i Afryki przez zacieśnienie i rozwój współpracy między wyżej wymienionymi jednostkami oraz stworzenie nowej jakości badawczej. Wymiernym efektem działania mają być osiągnięcia naukowe prezentowane w wysoko punktowanych publikacjach oraz w wiodących bazach naukowych. Głównym tematem badawczym w ramach projektu jest związek szeroko rozumianej władzy (politycznej, religijnej itp.) z przestrzenią (np. organizacja miejsca, wyznaczanie granic, konstruowanie przestrzeni społecznej). Celem konkursu jest wsparcie projektów badawczych na styku orientalistyki i archeologii. Zapraszamy zespoły badawcze, złożone z pracowników UW, w których co najmniej jedna osoba reprezentuje archeologię i co najmniej jedna zajmuje się badaniami nad kulturami Azji lub Afryki. Orientalistyczno-archeologiczne partnerstwo jest warunkiem koniecznym, projekty niezawierające informacji o współpracy archeologiczno-orientalistycznej nie będą brane pod uwagę. Budżet konkursu wynosi 30 000 zł. Maksymalna kwota, o którą można aplikować to 10 000 zł. Komisja zastrzega sobie prawo do przyznania dofinansowania w kwocie niższej niż wnioskowana, w przypadku dużego napływu wysokiej jakości projektów. W przypadku projektów, których jednym z elementów jest wyjazd studyjny do Egiptu, oferujemy możliwość nieodpłatnego zakwaterowania w Stacji Badawczej CAŚ UW w Kairze. Szczegółowe informacje są zawarte w załączniku do pobrania na stronie https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/i-3-10/, zachęcamy też do konsultacji z kierownikiem działania przed złożeniem wniosku (k.o.kuraszkiewicz@uw.edu.pl). Wnioski należy składać za pomocą załączonego formularza do 11 czerwca 2021, przesyłając je na adres archeoorientalistyka@uw.edu.pl. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UW nr 279, prosimy o korzystanie wyłącznie z elektronicznej poczty uniwersyteckiej.

Przesyłanie publikacji do ORCID

2021-03-02
Zakładka Zarządzanie Profilem Autora prezentuje wszystkie publikacje, które autor przypiął do swojego profilu wraz z informacją czy znajdują się one na jego koncie w systemie ORCID. Cały dorobek naukowy, który znajduje się w tej zakładce jest również prezentowany w Oficjalnym Profilu Autora. Zgodnie z art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. (…)” – oznacza to, że jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji. Za pomocą połączenia konta w PBN z numerem ORCID ID, system PBN umożliwia, po wyrażeniu odpowiednich zgód, wysyłanie w w bardzo łatwy sposób publikacji w nim zgromadzonych na osobiste konto autora w ORCID. Jest to jeden ze sposobów wypełnienia obowiązku ustawowego. Takie połączenie da w przyszłości również możliwość skorzystania z publikacji wprowadzonych w systemie ORCID na potrzeby ewaluacji. Informacja o tym, czy publikacja znajduje się na koncie autora w ORCID prezentowana jest na ekranie w formie ikonograficznej: Publikacja w ORCID, synchronizowana przez PBN – oznacza, że autor przy pomocy systemu PBN wysłał publikację na swoje konto w ORCID Publikacja w ORCID – oznacza, że publikacja została już wcześniej wprowadzona na konto autora w ORCID i autor powiązał publikację w PBN z rekordem na swoim kontem w ORCID Publikacja poza ORCID – oznacza, że publikacja nie znajduje się na koncie autora w ORCID lub system PBN nie ma informacji o tym, że publikacja się tam znajduje

Przesyłanie publikacji do ORCID

Jeżeli publikacje znajdujące się w profilu autora, nie znajdują się na jego koncie w ORCID lub system PBN nie ma informacji o tym (obok publikacji wyświetla się ikona informująca o tym, że publikacja znajduje się poza ORCID), autor ma możliwość zsynchronizować każdą publikacje ze swojego profilu z publikacją w ORCID z osobna. Autor ma do wyboru dwa przyciski: służący do połączenia publikacji w PBN z istniejącym wpisem na koncie autora w ORCID po to, aby system PBN wiedział że publikacja jest w ORCID. W ten sposób autor może przekazać tą informację do systemu służący do przesłania publikacji z konta w systemie PBN na konto autora w ORCID 1. Publikację, którą autor posiada w swoim profilu w PBN i znajduje się ona już na jego koncie w ORCID wystarczy powiązać. Po wybraniu odpowiedniego przycisku, na ekranie wyświetli się lista publikacji, z których autor wybrać tą, którą chciałby połączyć z wpisem w ORCID. Po kliknięciu na wybrany tytuł, publikacja zostanie powiązana z tym wpisem, co jest odpowiednio oznaczone na liście publikacji. 2. Publikację, którą autor posiada w swoim profilu w systemie PBN, a nie znajduje się ona jego koncie w ORCID autor może przesłać na swoje konto w ORCID. Ta czynność wymaga zaledwie jednego kliknięcia odpowiedniego przycisku. W zakładce Zarządzanie Profilem Autora autor ma możliwość odłączenia publikacji od swojego profilu jeśli zdecyduje, że nie powinna się ona dłużej tam znajdować. Odłączenie publikacji z profilu autora jest tożsame z usunięciem tej publikacji z profilu. Ponadto, system PBN nie usuwa publikacji znajdujących się w ORCID. Do usunięcia publikacji z Profilu Autora służy  przycisk oznaczony ikoną kosza, po jego wybraniu publikacja nie będzie dłużej prezentowana w widoku publicznym. Usuniętą publikację w każdej chwili można przypiąć ponownie do profilu – będzie cały widoczna w zakładce Sugestie publikacji. UWAGA! Usunięcie publikacji z profilu autora nie oznacza usunięcia jej z repozytorium PBN 2.0. System PBN nie usuwa także publikacji z systemu ORCID.   Źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/kokpit/

Wykaz wydawnictw monografii naukowych – jak zgłosić wydawnictwo zagraniczne do oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki celem ujęcia w wykazie?

2020-12-16
W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zgłoszenia wydawnictw zagranicznych do oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki (komunikat z dnia 8 grudnia 2020 r.), informujemy, że zgłoszenie wydawnictwa zagranicznego może zostać dokonane w sposób bezpośredni, przez samo wydawnictwo, jak też za pośrednictwem podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), co jest istotne w przypadku wydawnictw zagranicznych, które nie posiadają reprezentacji w Polsce.

Procedura przesłania zgłoszenia wydawnictwa zagranicznego za pośrednictwem podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki

Aby przesłać zgłoszenie, należy wyznaczyć osobę reprezentującą podmiot, która będzie technicznie odpowiedzialna za przesłanie w aplikacji Polska Bibliografia Naukowa (PBN) zgłoszenia wydawnictwa zagranicznego. Osoba ta, aby móc wypełnić formularz zgłoszenia wydawnictwa, będzie musiała zarejestrować konto w PBN oraz nabyć dedykowane uprawnienia systemowe. Procedura rejestracji konta w PBN i nabywania uprawnień do wysłania zgłoszenia dotyczącego wydawnictwa zagranicznego nie różni się od procedury stosowanej dla wydawnictw polskich. Różny jest jedynie zakres informacji podawanych na etapie ubiegania się o nadanie uprawnienia. W przypadku wydawnictw zagranicznych, które nie posiadają reprezentacji w Polsce, osoba ubiegająca się o nadanie uprawnienia podaje w opisie zgłoszenia:
 • nazwę wydawnictwa, które chce zgłosić – pod tą nazwą zostanie utworzony w PBN profil wydawnictwa. Ta nazwa będzie również widoczna przy wysyłaniu zgłoszenia dodania wydawnictwa do wykazu oraz  będzie prezentowana osobom oceniającym to zgłoszenie;
 • kraj, który jest siedzibą zgłaszanego wydawnictwa;
 • oświadczenie, że wydawnictwo nie ma siedziby w Polsce;
 • link do strony głównej wydawnictwa;
 • link do strony wydawnictwa ze wskazanym adresem jego siedziby;
 • nazwę podmiotu, który reprezentuje zgłaszający (zgłoszenie mogą dokonać tylko podmioty wymienione w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Należy również załączyć skan upoważnienia kierownika podmiotu, reprezentowanego przez zgłaszającego. Skan musi zawierać informacje, że kierownik upoważnia osobę ubiegającą się o uprawnienia do zgłoszenia wydawnictwa w imieniu podmiotu. Skan powinien zawierać: nazwę podmiotu, imię i nazwisko oraz login (adres email z systemu PBN) upoważnianej osoby, nazwę wydawnictwa, które osoba ta będzie zgłaszać, podpis kierownika podmiotu

Wszystkie informacje dotyczące procedury rejestracji konta i nabywania uprawnień oraz instrukcja dla użytkownika:

 • Plik PDF do pobrania z instrukcją użytkownika;
 • link do strony internetowej PBN, na której opublikowano instrukcję.
Po nadaniu uprawnienia, można rozpocząć prace nad formularzem zgłoszenia wydawnictwa do oceny. Informacje przedstawiane w zgłoszeniu wydawnictwa określono w komunikacie z dnia 8 grudnia 2020 r.   Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/wykaz-wydawnictw-monografii-naukowych–jak-zglosic-wydawnictwo-zagraniczne-do-oceny-przez-komisje-ewaluacji-nauki-celem-ujecia-w-wykazie  

Jak ubiegać się o włączenie do wykazu – wydawnictwa nieujęte w wykazie będą mogły zgłosić gotowość poddania się ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, która zostanie dokonana w 2021 r.

W ślad za wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego komunikatem z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe uprzejmie informujemy, iż w pierwszych dniach grudnia br. planowane jest ponowne uruchomienie modułu w ramach systemu teleinformatycznego Polska Bibliografia Naukowa (PBN), w którym wydawnictwa nieujęte w wykazie będą mogły zgłosić gotowość poddania się ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, która zostanie dokonana w 2021 r. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349), Minister sporządza wykaz na podstawie projektu przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki. Warto zaznaczyć, że w ewaluacji jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2022 r., przy ocenie osiągnięć dotyczących monografii (autorstwo monografii naukowej, redakcja naukowa monografii, autorstwo rozdziału w monografii naukowej pod redakcją) brana będzie pod uwagę punktacja przypisana wydawnictwom w ostatnim opublikowanym przed ewaluacją wykazie. Wydawnictwa zainteresowane oceną Komisji Ewaluacji Nauki będą mogły przesłać zgłoszenie w systemie PBN w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., dołączając informacje potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. Należy podkreślić, że nie każde wydawnictwo publikujące książki naukowe może znaleźć się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wydawane publikacje książkowe muszą spełniać warunek określony w § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352), czego wydawca, chcący znaleźć się w ww. wykazie, powinien dowieść w przesyłanym zgłoszeniu. O zakresie informacji przedstawianych w zgłoszeniu poinformujemy odrębnym komunikatem, w momencie uruchomienia modułu w PBN.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-dotyczacy-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe
 

Komunikat dotyczący wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe – informacja dla wydawnictw

2020-10-01
W ślad za wydanym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego komunikatem z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe uprzejmie informujemy, iż w pierwszych dniach grudnia br. planowane jest ponowne uruchomienie modułu w ramach systemu teleinformatycznego Polska Bibliografia Naukowa (PBN), w którym wydawnictwa nieujęte w wykazie będą mogły zgłosić gotowość poddania się ocenie Komisji Ewaluacji Nauki, która zostanie dokonana w 2021 r. Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 349), Minister sporządza wykaz na podstawie projektu przekazanego przez Komisję Ewaluacji Nauki. Warto zaznaczyć, że w ewaluacji jakości działalności naukowej, która zostanie przeprowadzona w 2022 r., przy ocenie osiągnięć dotyczących monografii (autorstwo monografii naukowej, redakcja naukowa monografii, autorstwo rozdziału w monografii naukowej pod redakcją) brana będzie pod uwagę punktacja przypisana wydawnictwom w ostatnim opublikowanym przed ewaluacją wykazie. Wydawnictwa zainteresowane oceną Komisji Ewaluacji Nauki będą mogły przesłać zgłoszenie w systemie PBN w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., dołączając informacje potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ww. rozporządzeniu. Należy podkreślić, że nie każde wydawnictwo publikujące książki naukowe może znaleźć się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Wydawane publikacje książkowe muszą spełniać warunek określony w § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352), czego wydawca, chcący znaleźć się w ww. wykazie, powinien dowieść w przesyłanym zgłoszeniu. O zakresie informacji przedstawianych w zgłoszeniu poinformujemy odrębnym komunikatem, w momencie uruchomienia modułu w PBN. Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/komunikat-dotyczacy-wykazu-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe